Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Studio Jojanneke en een cliënt waarop Studio Jojanneke deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Studio Jojanneke
Studio Jojanneke zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Studio Jojanneke zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Studio Jojanneke melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Studio Jojanneke het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Er zal een factuur worden gestuurd, met het bedrag voor de afgesproken behandeling plus bijkomende administratiekosten. Na 30 dagen volgt een eerste herinnering plus wederom bank en administratiekosten. Na weer 30 volgt eventueel een tweede herinnering, plus bijkomende bank en administratiekosten. Wanneer er dan nog niet betaald is, zal Studio Jojanneke de factuur uit handen geven aan een incassoburo.

4. Betaling
Studio Jojanneke vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Studio Jojanneke vermeldt prijs wijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Studio Jojanneke vóór de eerste behandeling van alle gegevens, Studio Jojanneke neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op door middel van een klantenkaart. Studio Jojanneke behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Studio Jojanneke zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Aansprakelijkheid
Studio Jojanneke is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Studio Jojanneke is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Studio Jojanneke is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

7. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Studio Jojanneke het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.